deHattemer.nl

Zaterdag, 20 april 2024

Het laatste nieuws uit Hattem

Concept Regionale Energiestrategie vastgesteld

Concept Regionale Energiestrategie vastgesteld
Redactie: dehattemer

HATTEM - Energiecoöperatie Powered by Hattem (PbH) hoopt dat de raad hen betrekt bij initiatieven in het kader van de energietransitie. Ook roept PbH de raad op om serieus te kijken naar de plannen om zonnepanelen te realiseren op de voormalige vuilstort aan de Oranje Nassaulaan. Inmiddels is opdracht gegeven voor een gedegen natuuronderzoek en een onderzoek naar landschappelijke inpassing. PbH geeft aan van harte bereid te zijn om het project zo nodig mede vorm te geven op basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Adviseur van het bestuur Jan van der Heeden van de energiecoöperatie Powered by Hattem deed deze oproep vorige week in de raadsvergadering. Op de raadsagenda stond de Regionale Energiestrategie centraal (RES).

Op 28 juni 2019 maakte het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs bekend. In 2030 moet de CO2-uitstoot met de helft zijn verminderd ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat de dertig energie-regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame energie op land opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat gebouwen van het aardgas af kunnen.

De Noord-Veluwe heeft als doel om in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit in de eigen regio op te wekken via zonne-en windenergie. Deze plannen staan beschreven in de concept-RES Noord-Veluwe.

Op basis van bijeenkomsten in de regio zijn drie varianten ontwikkeld met potentiële zoeklocaties voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit.

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de concept-RES. Het komende jaar worden deze plannen, samen met de inbreng van inwoners en stakeholders, aangescherpt en verbeterd.

“We staan voor een enorme opgave die een investering vergt van honderden miljoenen euro's en die impact zal hebben op onze manier van leven en werken, en ook op natuur en landschap.

Wij voelen als direct betrokkenen bij die energietransitie een grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid jegens de gehele samenleving maar ook jegens de generaties die na ons komen. Het terugdringen van de CO2 belasting is harder nodig dan ooit.

De afgelopen jaren hebben wij daar in samenwerking met het College hard aan gewerkt door zo veel mogelijk daken te beleggen met zonnepanelen. Ondanks alle praktische beperkingen is het belangrijk om hiermee voluit door te gaan. Hopelijk ontstaan er initiatieven om de aantrekkelijkheid voor dak-eigenaren te vergroten”, aldus Van der Heeden namens PbH.

“In de RES valt te lezen dat de energievraag van de regio momenteel ongeveer 5 TWh bedraagt. Daarmee vergeleken is de opgave van 0,5 TWh duurzame energieopwekking tot 2030 nog bescheiden, maar het zal nog moeilijk genoeg zijn om daaraan te voldoen. Alle mogelijkheden daarvoor moeten zeer serieus worden bezien. Dat geldt ook voor ons als energiecoöperatie. Wij bestuderen momenteel mogelijkheden voor intensieve regionale samenwerking van energiecoöperaties om onze rol als partner in de uitvoering van de RES optimaal te kunnen vervullen en gaan daarbij ook te rade bij initiatieven elders die al verder gevorderd zijn”.